BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: Spalis, 2015

Aušros kariai (”Antplūdis” III dalis)

2015-10-21

ANTPLŪDIS III dalis

1940 m. birželio 15 d., 17 val. 45 min., Zarasai

Nedidelis Novo-Aleksandrovskas, taip sovietiniuose žemėlapiuose buvo žymimi Zarasai, įsispraudęs tarp ežerų, buvo svarbus kelio Šiauliai - Daugpilis punktas. Iš čia buvo tikėtinas fašistinės latvių kariuomenės, skubančios į pagalbą litovcų fašistams, puolimas. Todėl 121-a šaulių divizija gavo įsakymą vienu šaulių batalionu, sustiprintu artilerijos divizionu ir divizijos žvalgybos bataliono lengvųjų tankų T-37A kuopa, užimti Zarasus ir pridengti dešinįjį 3-iosios sovietų armijos sparną. Vietovė buvo itin palanki gynybai, ir bataliono vadas nematė reikalo nerimauti. Reikėjo tik vienu šuoliu, greičiau už fašistus, pasiekti miestelį ir įsitvirtinti.
Atsargiai dairydamiesi, sieną pasiekė pirmieji sovietų žvalgai. Kažkur krūmynuose pasislėpęs litovcų pasienio policijos slapukas paleido keletą perspėjančių šūvių į orą.
- Kvailiai, - mintyse nusivaipė priešakinei saugai vadovavęs sovietų leitenantas. - Bėgtų neatsisukdami, savo kailius gelbėtų.
Sovietų žvalgai atidengė ugnį iš visų būrio ginklų, prisijungė ir abiejų tankų kulkosvaidžiai. Vienas skyrius sparčiai apėjo šaudžiusių lietuvių pozicijas, bet, dideliam visų nusivylimui, čia nieko nerado. Anei lavonų, anei kraujo lašelio, tik keletas spindinčių šautuvų tūtelių. Pasišaipydami iš bailių policajų, pasidrąsindami vienas kitą rusišku matu, nejučiomis padidino žygio spartą. Vikšrų žlegsėjimas prislopino kelis tolumoje pokštelėjusius šūvius. Nelabai ką ir išgąsdino. Bet keletas gailiai viauktelėjusių kulkų savo darbą padarė. Pirmojo tanko vado galva, iškišta iš liuko, loštelėjo atgal, tėkštelėjusi kraujo laišais ant šarvo. Kūnas smuktelėjo žemyn, bet taip ir užstrigo siauroje landoje. Pėstininkai stabtelėjo būreliu kelio vidury, antrajam tankui žlegsint pirmyn kaip niekur nieko - pro siaurutes stebėjimo angas ne ką teįžiūrėsi. Kinžalinė kulkosvaidžio ugnis, kaip ugninė rykštė, pliekė per sustojusius raudonarmiečius, išmėtydama jų kulkų drąskomus kūnus po dulkėtą kelią. Šį kartą lietuviai ir negalvojo trauktis. Tačiau jų ugnis nebuvo intensyvi: lengvasis kulkosvaidis kaleno vis trumpesnėmis serijomis, o ir šautuvais pokšėjo akivaizdžiai taupydami šaudmenis. Raudonarmiečiai, nuvyti į griovius ir pakrūmes, ėmė pleškinti vis karščiau ir karščiau. Padėtis dar pagerėjo, kai netrukus pasirodę dar du tankai ėmėsi apeidinėti kulkosvaidžio poziciją, tarškėdami aršiai, bet netaikliai. Vienas tuoj pat užbuksavo, o netrukus pametė vikšrą. Bet ir sustojęs nenustojo šaudyti, čaižydamas kulkomis skersai ir išilgai. Po akimirkos litovcų kulkosvaidis užspringo, o pavieniai šautuvų šūviai sulaikyti įtūžusių sovietų jau nebepajėgė. Po trumpos kovos granatomis, o lietuviai išmetė vos dvi, mūšis buvo baigtas. Prie kulkosvaidžio gulėjo du. Abu nebe jaunuoliai. Vienas su uniforma, bet be kepurės. Antrasis - su galife kelnėmis ir gerais auliniais batais, kuriuos tuoj pat ir numovė. Dingo ir laikrodžiai, ir kišenėje rastas plunksnakotis. Akivaizdu, kad vietiniai fašistai, buožės. Klasinis priešas, kurį naikinti prisiekė kiekvienas raudonarmietis. Tolėliau rado sukniubusį dar vieną. Gaila, kad nebegyvas. Ginklai vokiški, kas nenustebino. Kulkosvaidis - senutėlis MG 08/15, ir du „Mauzerio” šautuvai. Raudonieji nežinojo, kad susikovė su vietiniais šauliais, dar naktį pakeltais pagal signalą. Jiems visos uniformos atrodė vienodos. Užtat žurnale įrašė: „mūšyje sutriuškintas priešo pėstininkų būrys, paimtas vienas kulkosvaidis”.

1940 m. birželio 15 d., 18 val. 50 min., Suvalkija

Širdį sugniaužė baimė. Ledinė, į paniką varanti baimė, apėmė begalinis noras pašokti ir bėgti kur akys veda. Mielai būtų atsidūręs toli toli nuo šios vietos, nuo tų tarškančių geležinių baidyklių, kurios, rodos, bet kurią akimirką galėjo pasisukti ir sutrinti į gabalus saujelę Lietuvos kareivėlių su jų „Oerlikonu” ir 2 senais vokiškais „Maksimais”. Tačiau kažkur iš gelmių pakilo pykčio ir neapykantos banga, gėdos jausmas, gėdos dėl apėmusios baimės, dėl sekundei apėmusio silpnumo.
Staiga iš po pirmo tanko šovė ugnies ir žemių stulpas, tuoj pat atsirito ir garsas, galutinai išvadavęs kažkur viduje kietai suspaustą spyruoklę. Pyktis nušlavė baimės likučius, privertė tvirtai suspausti kumščius ir netrukus kietai sučiauptos išspjovė: „Ugnis”. „Oerlikonas” kostelėjo trumpa serija, galinis rusų BT-7 šoktelėjo, atsidarė liukas bokštelio viršuje ir tuoj pat iš vidaus išvirto juodi dūmai. Automatinio pabūklo vamzdis trumpai pasisuko ir vėl kostelėjo ugnimi. Sekantį BT iš karto apgaubė ugnies kamuolys, staigiai iššokęs iš variklio skyriaus, pro atplėštą liuką išvirto dvi juodos figūros, kurias tuoj pat tarsi dalgiu nupjovė Bendoriaus „Maksimo” serija. „Oerlikonas” vėl pasisuko ir iššovė į trečią tanką, besisukantį, tačiau nerandantį nei iš kur šaudo, nei kur dėtis, nepataikė, iššovė dar, ir dar, vėl liepsna, vėl viena besiraitanti figūra, kuri nuslydo bokštelio bortu ir išnyko už tanko korpuso. 20 mm šveicariški šarvamušiai sviediniai skrodė sovietinius tankus kaip konservų dėžutes, beveik nepalikdami ekipažui šansų išsigelbėti. Ačiū Dievui, neprireikė nei granatų, nei bonkų su žibalu. Priekyje, ten, kur į slėpėsi gilyn į mišką nusiraitęs keliukas, supoškėjo šūviai ir keletą kartų driokstelėjo. Tuoj pasigirdo ūžiantis variklis, iš pradžių zyziantis kaip uodas, netrukus virtęs aiškiu motociklo burzgimu. Iš miško iššoko motociklas su priekaba, lenkiškas „Sokol 1000″, gražus ir galingas. Motociklo vairuotojas lėkė įsikirtęs į vairą kaip artojas į arklą, pusiau stačias, tarytum nuo to būtų priklausęs jo gyvybės ar mirties klausimas. Tačiau nuo jo niekas nebepriklausė. Ir tą aiškiai rodė jo akys. Jo, ir vežimėlyje sėdinčio rusų karininko. Degantys tankai buvo aiškus ženklas, kas jų laukia. Vėl prabilo Bendoriaus kulkosvaidis, nedarniai pliaukštelėjo keleto šautuvų šūviai ir motociklas su kulkų suvarpytais rusais atsidūrė griovyje. Komanda „pirmyn”, ir penkios figūros iššoko iš krūmų, sparčiai apibėgo pamuštus tankus, už paskutiniojo pokštelėjo du šūviai. Penketukas sparčia ristele grįžo atgal ir visi vėl pasislėpė krūmuose. Kubilius ištiesė rusų karininko planšetę ir diržą su dėklu, Lietuvninkas apžiūrinėjo lengvąjį kulkosvaidį su „lėkšte” vietoj akiai įprastos apkabos, bet pas sovietus viskas ne kaip pas žmones! Zenonas pavartė nematytą pistoletą, su žvaigždėm ant rankenos, grąžino jį atgal Kubiliui. „Oerlikonas” jau buvo prikabintas, nuo kalvelės kitoje pusėje skubėjo likę du skyriai su antru „Maksimu”. Trumpa komanda, ir lietuvių karių būrys sparčiai paliko kautynių lauką, skubėdamas prisijungti prie savo kuopos.
Vieta buvo ideali pasalai surengti. Prieš pat mišką pionieriai, priskirti iš pulko inžinerinio būrio, pakasė fugasą. Dešinėje kelio pusėje žliugsinti bala neleis praeiti net tankams, kairėje krūmuose skubiai įkasė „Oerlikoną” ir sunkųjį kulkosvaidį, čia įsitvirtino ir pirmas skyrius. Iš dešinės pabūklo pozicijas dengė kalva ir alksnynas. Ant priešais ir šiek tiek kiek dešiniau esančios kalvelės išsidėstė du skyriai su sunkiuoju kulkosvaidžiu. Nepasiekiami tankams, jie turėjo neprileisti priešo pėstininkų prie pabūklo pozicijos. Tiesa, tektų trauktis atskirai ir yra pavojus, kad priešas įsikabins, neleis atsipalaiduoti ir teks bėgti viską pametus iki šalimais esančio miško. Bet sovietų neturėtų būti daug, tikrai ne daugiau kaip kuopa, taigi rizika visai pamatuota.
Ilgai laukti nereikėjo. Pirmi pasirodė du motociklai ir šarvuotis, stabtelėjo, pasidairė, pasitarė ir pradingo miške. Netrukus atbarškėjo ir keturi tankai. Penktasis, laimingasis, purptelėjo ir užgeso už pusantro kilometro nuo pasalos pamiškėje, ir jo įgula, dabar drebinanti kinkas, vėliau pasidžiaugs šiandien išsaugojusi sveiką kailį.
Giliau miške motociklus ir šarvuotį pasitiko visa kuopa, nepaisant to, vos išgirdę už nugaros „Oerlikoną”, du raudonarmiečiai su antru motociklu spėjo apsisukti vietoje, paliko kelių kulkų kliudytą seržantą, sėdėjusį už vairuotojo nugaros ir nurūko atgal. Šarvuotis degė su visa įgula, o pirmu motociklu važiavę sovietai gulėjo suvarpyti kaip rėčiai.
Kapitonas raukėsi, bet neturėjo ant ko pykti: pirmas mūšis baigėsi net nesvajotai gerai. Visi sveiki, keturi tankai ir šarvuotas automobilis sunaikinti jau pirmam susidūrime. Gaila tik, kad „liežuvio” nepaėmė, bet mūšio įkarštyje ne tas rūpėjo. Baisu buvo, kad neatsigręžtų atgal kareivėliai, neišsibėgiotų namolio, visgi pirmas mūšis, kovos krikštas taip sakant. Nors nusišauk paskui iš gėdos. O Zenonas šaunuolis. Keturi tankai! Gerai, kad pėstininkų nebuvo, o tai gulėtų dabar prie „Oerlikono” sudrąskytas į skutus, juk nesitrauktų rupūžė, nė už ką nesitrauktų patranką palikęs. Bus dar Zenonas generolu, oi bus, - šiltai žvilgtelėjo į savo leitenantą Baltrušis. Jei tik galvos nepadės, kol vokietys ateis. O vokietys ateis. Va, kaip lenkam į kailį davė, tuoj sudarys taiką su prancūzais ir anglais ir įkrės Ivanui. Gal net visi trys kartu įkrės. Tai kas, kad per Paryžių trepsi. Pasipyks, pasiries, susėdę alaus-vyno išmauks, ir susitars. O mums iki tol bolševikus vieniems laikyti reikės.
Ne, nėra ko gero iš Ivano laukti. Čia tau ne prie caro. Šitie iškart visą kraują išgers, viską susigrobs, sulaužys. Raudonas - tai kaip pats šėtonas..

Rodyk draugams

Aušros kariai - “Antplūdis” (I ir II dalys)

2015-10-20

ANTPLŪDIS I dalis

Birželio 15 d., 15 val. 30 min., Prienai

142-ojo sovietų šaulių pulko, dislokuoto Prienuose, žvalgų komanda pajudėjo pirmyn. Jiems už nugarų rikiavosi pagrindinės pulko pajėgos. Beveik tą pačią akimirką pasipylė šautuvų ir poros lengvųjų kulkosvaidžių ugnis - priešą pasitiko išsislapstę Prienų ir jų apylinkių šauliai. Raudonieji žvalgai tuoj pat prigulė prie žemės ir atsakė ugnimi. Po trumpo sutrikimo sovietų pulko žvalgybos karininkas, nurodęs koncentruoti poros sunkiųjų kulkosvaidžių ugnį, palengva, perbėgimais, pradėjo apeidinėti išsibarsčiusius šaulius. Tuo pačiu sutratėjo ir šūviai prie tilto - čia pasiųsta gerai ginkluota sovietų karių kuopa, slapčia išėjusi prie upės, buvo apšaudyta tiltą saugančių šaulių. Tuoj pat įsijungė ir kitoje Nemuno pusėje sugulę lietuvių pionieriai.

—————————————————————————————–
Motorizuotas inžinerinis būrys iš Kauno išsiruošė per pusvalandį. Dviem sovietų gamybos sunkvežimiais ZiS-6 atidardėjo iki Prienų, slapta pasiekė tiltą ir ėmėsi rengti jį sprogdinimui. Parengę užsimaskavo ir ėmė laukti. Ir sulaukė. Sovietų kuopos, skubančios link tilto. Įsakymas buvo aiškus - susprogdinti tiltą ir pasitraukti. Deja, būriui vadovavęs inžinerinio būrio vadas, jaunas ir energingas leitenantas L., trokšte troško kovos. Gerais norais kelias pragaran grįstas. Po komandos „ugnis” jo kariai irgi atidengė ugnį į sovietus. Inžinerinis būrys į susišaudymą stojo būdamas itin nepatogiose pozicijose. Du skyriai pionierių buvo ginkluoti tik šautuvais ir vienu lengvuoju kulkosvaidžiu. Nedarni jų šūvių ugnis greitai pradėjo slopti, neišlaikiusi atkaklaus sovietų ryžto ir jų ugnies persvaros. Bum…, liepsna, garso banga ir dūmų kamuoliai nusirito virš Nemuno - raudonajai ordai reikalingas tiltas tuoj pat išlėkė į orą. Pionieriai, vadovaujami puskarininkio būrininko, atsišaudydami traukėsi, išsinešdami sunkiai sužeistą būrio vadą bei pustuzinį sužeistų ir nukautų draugų. Neišlaikęs galingesnės raudonarmiečių ugnies lietuvių inžinerinis būrys atsitraukė, patyręs didžiulius nuostolius, tačiau iki galo įvykdęs uždavinį. Netrukus abu sunkvežimiai jau riedėjo Kauno link.
Sovietų voros šukavo paupio šlaitus. Raudonarmiečiai tempė iš krūmų nukautus šaulius ir, čia pat, vietoje, savo ilgais durtuvais subadė kelis dar gyvus sužeistuosius. Didžioji gi šaulių dalis, po tilto sprogimo, granatomis atmušusi pirmą raudonarmiečių smūgį, atsitraukė ir netrukus ištirpo Prienų girioje. Patys Prienai liko sovietams.
Tuo pačiu rusų radistai užfiksavo kažkur visai šalia įnirtingai dirbančią lietuvių radijo stotį. Radisto braižas ir šaukiniai buvo gerai pažįstami - ši radijo stotis jau apie mėnesį laiko periodiškai atvykdavo iš Kauno ir sukiodavosi Prienų apylinkėse. Pulko vadas neabejojo, kad čia atvyko sustiprintas pėstininkų pulkas iš Kauno. Jo žinioje buvo tik du šaulių batalionai ir artilerijos divizionas.
- Svarbiausia apsaugoti dislokacijos vietą, - nusprendė kiek pamąstęs. Visiškai netroško žygiuoti miškinga vietove, kur galėjo būti bet kada netikėtai užpultas. Susišaudymas su lietuvių šauliais padarė skaudžių nuostolių ir atėmė ką tik degusį ryžtą. Patenkintas savo saliamonišku sprendimu, įsakė užimti gynybą. Litovcai, be jokių abejonių pamėgins pulti. Apsups, pabandys suskaldyti dalimis, kaip Suomijoje. Ką gi, jėgos apylygės, reikia tik išsilaikyti, kol ateis tankai ir kavalerija. Sovietai pradėjo skubiai apsikasinėti, ruošdamiesi litovcų atakai.
—————————————————————————————-
Viena vienintelė suomiška 50 kg bomba sprogo prie pat tanko kairiojo borto ir stipriai apgadino važiuoklę, kontūzijo mechaniką-vairuotoją. Skeveldromis ir kulkosvaidžių kulkomis buvo sužeisti trys ar keturi desantininkai, ne vienas pasitempė galūnes ar šiaip apsidaužė. Nors visi burnojo ir drąsinosi keiksmais, nuotaika buvo sumauta. Netrukus kolona vėl susirikiavo ir pajudėjo pirmyn. Ir tuoj pat vėl pasipylė į šalis, naujai lietuvių lėktuvų septyniukei pradėjus rikiuotis tankų kolonos puolimui.
Šį kartą „litovcai” nesirengė greitai trauktis. Sustoję į didelį ratą, lėktuvai vienas po kito nedideliu kampu leidosi link kolonos pleškindami iš priešakinių kulkosvaidžių, rodos visiškai nebodami retos šautuvų ir kulkosvaidžių ugnies. Pasiekę 400-500 m aukštį išmesdavo porą nedidelių bombų ir vėl kildavo aukštyn, žvalgui spėjant paleisti dar porą ilgų serijų. Po septynių tokių atakų, greičiausiai pabaigę bombas, lietuvių lakūnai dar keletą kartų atakavo šaudydami iš kulkosvaidžių ir nuskrido. Plačiai išsilakstę sovietų tankai, kurių didžioji dalis buvo be racijų, vėl į krūvą rinkosi labai sunkiai. Tuo labiau, kad vienas lėktuvas pasiliko, paskridęs kiek į šoną, maždaug 1000 m aukštyje, nepasiekiamas šautuvams ir kulkosvaidžiams, ramiai sau suko ratus. Staiga, nors nesimatė ir nesigirdėjo jokio lėktuvo, išskyrus tą, besižvalgantį atokiau, vėl nugriaudėjo keli sprogimai. Po trumpos pertraukos dar keturi, ir dar keturi. Tik po kelintos, vis artėjančios prie tankų kolonos sprogimų serijos brigados vado pavaduotojas suprato - lėktuvas koregavo tolėliau pasislėpusios artilerijos baterijos ugnį . Sviediniai jau sproginėjo tarp tankų, jokiu būdu nebuvo galima likti vietoje. Vienintelis kelias - veržtis pirmyn, ištrūkti iš besiveržiančio ugnies maišo. Teko skubiai ant tankų suginti išsibėgiojusius desantininkus. Tačiau beveik tiesiai į besitelkiančių tankų būrį sugulę dvi sprogimų serijos, skeveldromis paklojusios keletą desantininkų, kitus vėl išvaikė po pakelės griovius ir pievas ieškoti priedangos. Sekančios salvės sviedinys, tiesiog neįtikėtina, pylė į lengvai šarvuotą vieno BT bortą ir jį visiškai pralaužė. Tankas tuoj pat suliepsnojo. Davęs komandą „daryk kaip aš”, vadas nuvedė savo tankus pirmyn, palikdamas desantininkus po sviedinių ugnimi. Beliko tikėtis, kad koreguotojas nespės taip greitai perkelti ugnį. Tankams patraukus kelis šimtus metrų pirmyn, kur buvę kur nebuvę pasirodė sovietiniai naikintuvai I-16. Šeši „vanagėliai” , nusivijo, akivaizdžiai nesėkmingai, juos laiku pastebėjusį ir skubiai, su žemėjimu sprunkantį litovcų koreguotoją. Nebeturėdami koreguotojo, lietuvių artileristai dar pokštelėjo keletą salvių ir nutilo, neketindami veltui eikvoti sviedinius. Tankai vėl stabtelėjo, budriai stebėdami apylinkes, laukdami vos ne spyriais pirmyn varomų desantininkų.

ANTPLŪDIS II dalis

Niekas taip greitai nemokina, kaip karas - pasirodžiusius sekančius kelis lietuvių lėktuvus pastebėjo iš anksto. Tačiau šį kartą lietuvius pasitiko keliolika sovietinių naikintuvų, neketinančių jiems leisti atakuoti tankus. Senučiukai, mokinių pribaigti Mokomosios eskadrilės lėktuvai, lėtai pūškavę 1 km aukštyje, neturėjo nei vieno kulkosvaidžio ir nei vieno šanso išsigelbėti. Netrukus, tiesiai į juos, grandimis po tris, nupikiravo sovietų naikintuvai. Pasaulis dar nebuvo girdėjęs apie lakūnus mirtininkus - kamikadzes. O ir mintis rėžtis su lėktuvu į tanką nekilo nei vienam iš trijų Mokomosios eskadrilės pilotų. Gal jie tuo metu prisiminė savo šeimas, galbūt prieš akis perbėgo visas jų gyvenimas? Ar jie pasimeldė, mintyse atsisveikino su artimaisiais? Pabučiavo vaikučių nuotraukas? Ar nors vienas prisiminė Pilėnus ir liepsnose žuvusius jų gynėjus? Kas dabar žino, KĄ jie tuo metu galvojo. Tačiau daug liudininkų matė ir vėliau papasakojo, kad trys Lietuvos lėktuvai pasklido į šalis, metėsi žemyn, tačiau nenukrypo nuo taikinio - sovietų tankų kolonos, ir vėl pabirusios į šalis. Du iš jų beveik iš karto pateko į uraganinę sovietų naikintuvų ugnį ir tuoj pat, taškydami į šalis liepsnas ir konstrukcijos dalis, rėžėsi į žemę. Jeigu suvarpyti kulkų lakūnai nežuvo iš karto, tokiame mažame aukštyje jie neturėjo nei mažiausios galimybės pasinaudoti parašiutais. Trečiasis lėktuvėlis, pilotuojamas vieno labiausiai patyrusių skraidymo instruktorių, nupikiravo žemyn beveik statmenai, girgždėdamas atgal išlinkusiais sparnais ir juos palaikančiais spyriais bei atotampomis. Tiesiog neįtikėtinai išsisukęs nuo kelių sovietų maitvanagių atakų, lėkė skusdamas ratais žolę, staigiomis evoliucijomis, atliekamomis prie pat žemės, neduodamas į save nusitaikyti. Prilėkęs prie pasirinkto tanko, kiek kilstelėjo aukštyn, suguldydamas porą senų vokiškų 12 kg bombų tiesiai ties jo vikšrais. Tankas susisuko ratu, ištiesdamas vieną nutrauktą vikšrą. Beveik tą pačią akimirką senovinis, pirmą pasaulinį menantis lėktuvėlis buvo tiesiog sukiuždytas ore sovietinių naikintuvų kulkosvaidžių ugnies ir, vos spėjus plykstelėti liepsnoms, trenkėsi į žemę. Vienas po kito žemyn pikiravo keli sovietų naikintuvai, apšaudydami degančias nuolaužas. Vyžoti Stalino „asai” nežino, kas yra karo lakūno garbė.


Birželio 15d. Oro erdvė virš Nemuno, netoli Kauno.

Saulė pliskino į akis. Tokią gražią birželio popietę tai nestebino. Tuo labiau skrendant 3000 metrų aukštyje. Apačioje driekėsi kilpomis vingiuojantis Nemunas. Pulko šturmanas užtikrintai vedė bombonešių devyniukes. Nemunas padėjo lengvai orientuotis, pasiklysti buvo neįmanoma. Šturmanas prisiminė ne vienas pratybas, kuriose „nugrybavo” į šalį; navigacinis parengimas visada buvo silpnoji menkai išprususių ir prastai parengtų sovietinių lakūnų pusė, Achilo kulnas. Šiandien niekas nekėlė kvailų mokomųjų užduočių, tereikėjo, skrendant palei upės vagą, pasiekti Kauną. O čia jau nebuvo jokių sunkumų susirasti taikinius. Ir tų taikinių vos keli. Aerodromas, geležinkelio stotis, Prezidentūra, Šančių ir Aukštosios Panemunės kareivinių rajonai.
Netrukus aiškiai išvydęs aerodromą, šturmanas savo grupę pasuko link jo, žemėdamas iki 2000 m aukščio. Pamatė, kaip apačioje sublyksčiojo ugnelės. Bet mažo kalibro automatiniai pabūklai jų pasiekti negalėjo, ir sovietiniai bombonešiai, persirikiavę į koloną grandimis, po tris, pradėjo berti savo mirtiną krovinį ant pakilimo tako.
Birželio 15d. Oro erdvė virš geležinkelio Kaunas - Radviliškis, šalia Baisiogalos.
Dvylika naikintuvų Gloster „Gladiator”, vedamų 5-os eskadrilės vado majoro Vaičiaus, pastebėjo didelę grupę svetimų bombonešių, skrendančių kairiau ir šiek tiek aukščiau, lydimą naikintuvų. Eskadrilė skrido link savo operaciniame plane numatyto slapto aerodromo Baisiogaloje, iš kur turėjo dengti Šiaulius, Radviliškį ir Linkaičius. Nekilo jokių abejonių - sovietų aviacija, tarsi pririšta prie geležinkelio atkarpos Jonava-Radviliškis, skrido bombarduoti Radviliškį arba Šiaulius. Įsakymas, perduotas iš Kauno prieš pat pakylant, buvo trumpas ir aiškus: „Sovietų Sąjunga pradėjo karo veiksmus prieš Lietuvą. Penktajai naikintuvų eskadrilei visomis išgalėmis trukdyti priešo žvalgomajai aviacijai veikti rajone nurodytame rajone. Laukti tolimesnių parėdymų”.
Pamosavęs sparnais majoras Vaičius padidino greitį ir pasuko kairėn ir aukštyn, taikydamasis išeiti sovietų lėktuvams iš nugaros. Paskui jį nusekė visa „Baltųjų arų” eskadrilė. Nei vienas Lietuvos karo aviacijos naikintojas nebuvo uostęs parako. Tačiau kiekvienas jų buvo karys, įpratęs aiškius įsakymus vykdyti, o ne ginčyti. Be to, beveik refleksais tapę įgūdžiai padėjo pamiršti baimę ir nerimą. Ir dar, kiekvienam iš dvylikos giliai širdyje ruseno tiek azarto kibirkštėlė, būdinga kiekvienam naikintojui, tiek svajonė garbingai, kaip kad suomių lakūnai, pagarsėti. Jie buvo vieni geriausų Lietuvos karių, elitas, ir šįryt Lietuvos dangus priklausė jiems.
Trys dvimotorių bombonešių SB-2 devyniukės skrido 2000 metrų aukštyje, laikydamosis apie 200 m intervalo tarp grupių. Priekyje, išsiveržę apie pusę kilometro ir apie 300 metrų aukčiau skrido 6 naikintuvai I-16. Pirmąją ir paskutiniąją devyniukes iš kairės ir dešinės saugojo po 3 naikintuvų grandį. Užnugarį dengė keliais šimtais metrų atsilikę ir 600-800 m aukščiau pozicijas užsiėmę dar 6 tokie patys naikintuvai.
Tai buvo tiesiog neįtikėtina sėkmė. Lietuvių „Gladiatoriai”, didindami aukštį, pamažu artėjo prie, dėkui Viešpačiui, vis dar nieko nepastebinčių priešininkų. Dvi grandys, kiekviena po 3 naikintuvus, nusitaikė ir smigo tarp priešo naikintuvų, taikydamosis į paskutinius bombonešius, likę dvi grandys atakavo ariergardo naikintuvus.
—————————————————————————————–
Pirmoji devyniukė ne iškarto suprato, kad staiga išnirę biplanai - ne savosios „Čaikos” . Politrukai padarė savo darbą, aiškindami apie niekingus lietuviškus „fašistinius žvėris”, apie jų niekam tikusią kariuomenę, pasiruošusią tuoj pat iššaudyti buržujus karininkus ir prisijungti prie pasaulinės „proletariato revoliucijos”. Litovcai neturėjo nei bunkerių, nei gausios zenitinės artilerijos, o lauke buvo saulėtas birželis. Nei vienas iš 9 bombonešių šaulių-radistų nespėjo net įstatyti kulkosvaidžių į turelę , kai „Gladiatoriai” prapliupo beveik penkų tūkstančių šūvių per minutę ugnies lavina. Antros bombonešių eskadrilės vado lėktuvo šaulys net nesuprato kas atsitiko. SB-2 lakūnų kabina buvo ištaškyta į šipulius ir degė, liepsnojo ir dešinysis variklis. Vos po kelių sekundžių liepsnojantis lėktuvas perėjo į suktuką ir nupikiravo žemyn. Virš jo neišsiskleidė nei vienas parašiutas.
Majoras Vaičius su vedamuoju priartėjo prie pirmosios devyniukės ir iš keliasdešimties metrų, iš visų 4 lėktuvo kulkosvaidžių, suvarpė dar du SB-2. Kiti atitrūkę bombonešius atakavusių grandžių lėktuvai pasuko link į nevaldomą mūšio karuselę su po pirmos atakos išlikusiais I-16 įsisukusių „Gladiatorių”.
Visi SB-2 pagal komandą skubiai išbėrė savo bombas, kurios nuskriejo į plynus laukus, galbūt skeveldromis ir kliudę kokią vargšę karvutę. Šauliams be atodairos tratinant bala žino į ką, SB-2 rikuotė „įvykdžiusi užduotį” pradėjo sukti atgal.
Sovietams atkakliai nesitraukiant nuo bombonešių rikiuotės, lietuvių naikintuvai gavo progą geriau išnaudoti savo biplanų vikrumą horizontalioje plokštumoje. Patyręs lakūnas, stebėdamas mūšį iš šalies, būtų nesunkiai išskyręs du sovietų naikintuvus I-16, kurių lakūnai jau turėjo ne vieną oro pergalę. Būtent jie ir numušė 3 „Gladiatorius”. Pagal eskadrilės vado įsakymą likę naikintuvai pavieniui išsiveržė iš mūšio sūkurio. Niekas jų nepersekiojo ir netrukus aikštelėje prie Baisiogalos nutūpė aštuoni išlikę „Gladiatoriai”. Majoras Vaičius ir leitenantas L. buvo lengvai sužeisti, dalis lėktuvų parsinešė ne vieną kulkos žymę. Psk. M. „Gladiatoriui” reikėjo rimtesno remonto. Lakūnai su keletu apsaugos kareivėlių puolė skubiai maskuoti lėktuvus. Automobiliais atvykę technikai ėmėsi įvertinti lėktuvų pažeidimus, lopyti skyles ir papildyti iššaudytą kovinį komplektą. Eteryje sukaleno „Morzės” abėcėle dirbančios radijo stoties raktas.

Laukite tęsinio.

Rodyk draugams

Aušros kariai

2015-10-19

Kaip būtų atrodęs Lietuvos kariuomenės pasipriešinimas sovietinei okupacijai, kokia ginkluotė ir taktika panaudota, kiek nuostolių patirta ir kelios pergalės iškovotos?

Ištraukos iš Egidijaus Papečkio knygos “Aušros kariai”.

PASIRUOŠIMAS

1940 metų birželio 15 d., 00 val. 40 min, Prezidentūra, Prezidento A.Smetonos darbo kabinetas, Kaunas.


- Mes priešinsimės, generole, - Jo Ekscelencija pažvelgė tiesiai į akis, - mes priešinsimės, ir aš prašau Jus užimti Kariuomenės vado vietą.
Generolas (pavardė bus nurodyta knygoje) tylėjo. Nors veidas išliko ramus, išgirsti žodžiai užgulė kaip akmenys. Mintys, sakinių ir žodžių nuotrupos blaškėsi galvoje. Jau žiojosi prieštarauti, bet Prezidentas jį aplenkė.
- Nėra laiko ambicijoms ir asmeniškumams. Sovietų įgulos Lietuvoje, bet priešintis galima. Ir reikia. Patys žinote, nutarėm dar gegužę. Įsakymas jau duotas. Mėginsim mobilizuotis ir trauktis su mūšiais. Vėliau, matyt, teks internuotis Vokietijoje. Dėl to jau deramės Berlyne. Generolas Vitkauskas nušalintas, - Prezidentas užbėgo už akių klausimui. - Jam paskirtas namų areštas. Kol kas. Sprendimą reikia priimti tuoj pat. Arba, arba. Pavojus mirtinas, svarstyti nėra kada. Dėl sovietų jokių abejonių nebėra. Jie puls. Tikiuosi suprantate, kas mūsų visų laukia. Būtina išsiųsti šeimą į Vokietijos pasienį. Saugumo departamentas tuo užsiims. Aš pats su vyriausybe trauksiuosi į Tauragę. Negaliu Jums įsakyti, jūs jau ne vieną kartą atsisakėte šio posto, bet dabar kita padėtis. Neturiu ir iš ko rinktis. Generolas Rėklaitis Maskvoje, generolas Raštikis…, Staselis… Jį laikysime kaip atsarginę figūrą, kad vėliau tartis su rusais. Atrodo, jis bus labiausiai priimtinas kandidatas deryboms. Jeigu sutinkate, Lietuvos likimą perduodu į Jūsų rankas. Jeigu nesutinkate, vadovaus Musteikis.
Po trumpo pokalbio, trumpai išdėstęs provizorišką karo veiksmų planą, ką tik paskirtas Kariuomenės vadas išvyko į Vyriausiąjį kariuomenės štabą.
************************************************************************
Už nepilnos valandos Vyriausiasis kariuomenės štabas, trumpam kontūzytas lyg bomba sprogusios sunkios žinios, jau dūzgė karo režimu. Pro paradines duris vis didėjančiu srautu traukė iš namų, iš restoranų ir nuo kortų stalo pakelti karininkai. Mobilizacijos mechanizmas, patikrintas dar 1939 rugsėjį, pradėjo tiksėti kaip gerai suderintas šveicariškas laikrodis. Kariuomenė ruošėsi karui.
Sukruto Lietuvos pasienis - pasienio policija ir šauliai užims kovines pozicijas ir pasiruoš pasitikti priešą. Lengvai ginkluoti, bet stiprūs dvasia, jie pirmi pasitiks priešakinius sovietų dalinius. Jie pirmi pasitiks mirtį, ir tik Viešpats bus jų parama ir gynėjas. Kiekvienas jų iššautas šūvis, kiekvienas pralietas kraujo lašas, kiekvienas apgintas metras Lietuvos žemės duos taip reikalingo laiko mobilizuotis kariuomenei. Nei vienas Vyriausiojo kariuomenės štabo karininkas nedrįso garsiai išsakyti, kas dedasi jų širdyse. Jie visi bijojo to, kas netrukus įvyks. Tačiau tam ruošėsi visą savo gyvenimą ir šią akimirką darė tai, ką privalėjo daryti.

Birželio 15 d. , 2 val. 10 min., Kauno geležinkelio stotis


2-ojo pėstininkų pulko 1-os šaulių kuopos 1 būriui vadovaujantis leitenantas, papsėdamas papirosą, apžvelgė stoties svečių kambarį, kurį ką tik atrakino budėtojas. Ne visi kareiviai buvo matę geležinkelio stotį, tad dabar sprogino akis ir dairėsi aplink, pusbalsiu aptarinėdami. Paskirti į sargybas sparčiai užėmė savo vietas. Antro aukšto balkone įtaisė sunkiojo kulkosvaidžio lizdą, dar du pastatė prie pastato kampų, pridengdami peroną ir stoties prieigas. Pirmas antros kuopos būrys nuskubėjo link geležinkelio tilto. Netrukus prie jų prisijungė ir Geležinkelio šaulių rinktinės šauliai. Dar vienas būrys saugos Aleksoto tiltą; jokiu būdu nebuvo galima daleisti prie geležinkelio ir tiltų priešo karių ar diversantų. Jokiu būdu.

Birželio 15 d. , 2 val. 20 min., Marijampolė, Devintas pėstininkų pulkas


Pulkas ruošėsi kovai. Tylomis, be tuščių kalbų, dalinosi šaudmenis, sprogmenis, pionierių įrankius ir kitus reikmenis. Ketvirta kuopa, sustiprinta sunkiųjų kulkosvaidžių būriu, pasikrovusi į paskubomis Marijampolės komendantūros surinktus civilius sunkvežimius, ruošėsi išvykti į Kalvariją. Pirmoji kuopa jau žygiavo Prienų link, gavusi užduotį užimti gynybą ties Patašinės kaimu ir laukti pasirodant likusių I bataliono padalinių. Pulko štabas, atskiri padaliniai ir tarnybos bei II batalionas (be 4-os kuopos), ruošėsi apleisti kareivines ir susitelkti miškelyje, kad išvengtų aviacijos atakų. Pulko vadas gen. št. plk. Antanas Gaušas nesitikėjo ilgėliau išsilaikyti Marijampolėje. 9-asis pėstininkų pulkas buvo priedangos. Jis teturėjo du šaulių batalionus, bet visi pulko padaliniai buvo artimos karo metui sudėties. Turėjo pakankamai šaudmenų ir sprogmenų. Labiausiai neramino sovietų tankai. Bus labai sunku nuo jų atitrūkti. Reikia išsilaikyti iki sutemų, ir trauktis tik po nakties tamsa. Kad negalėtų persekioti tankai ir bombarduoti aviacija. Iki Vilkaviškio, kur buvo numatyta traukti, net 25 km. Žinojo, kad mėgins trauktis nuo ribos iki ribos. Bet nežinojo, ar pavyks. Po šimts pypkių! Nesuktų sau galvos, jeigu ne tie sovietų tankai. Čia ne su Lenku galynėtis.

Birželio 15 d., 2 val. 30 min., Kaunas


11 sunkvežimių, 5 ZiS-6, tiek pat „Fordų” ir vienas angliškas „Leyland”, pervežantys inžinerinę kuopą ir reikmenis, vedami dviejų motociklų „Harley-Davidson” su vežimėliais, išriedėjo pro Inžinerijos bataliono kareivinių vartus. Netrukus, už miesto, jie susijungė su Priešlėktuvinės rinktinės automobiliais pervežama 2-o pėstininkų pulko 1-a kuopa, sustiprinta sunkiųjų kulkosvaidžių bei „Oerlikonų” būriais. Kažkur priešaky jų jau laukė I-o husarų pulko eskadronas.
——————————————————————————————-
Priešlėktuvinės artilerijos rinktinė, nelaukdama pagal mobilizacinį planą keliamų rezervistų, judėjo į iš anksto numatytas ugnies pozicijas. Padėtis buvo stipriai pasikeitusi, todėl buvo nuspręsta į Linkaičius, Lietuvos arsenalą ir ginklakalystės širdį, nesiųsti numatytų pagal mobilizacinį planą padalinių. Juk vis tiek nespės nuvykti iki pirmo bombonešių antskrydžio. Visos jėgos buvo mestos Kauno gynybai. Niekas neabejojo, kad visai netrukus sovietų bombos pasipils ant Kauno. Sovietų lėktuvus virš Kauno turėjo pasitikti kuo daugiau zenitinių pabūklų.
Pirmoji baterija užėmė pozicijas prie Prezidentūros, antroji išsidėstė Santakoje, pridengdama Prezidentūrą, savo ugnimi ir siekdama Aleksoto bei Neries tiltus. Trečioji baterija, permesta į geležinkelio stoties rajoną, dengė pačią stotį ir geležinkelio tiltą. Numatytas pozicijas užėmė ir LAP bei sunkiųjų kulkosvaidžių būriai. Tuo tarpu tiltą per Nerį saugojo vienas LAP ir vienas sunkiųjų kulkosvaidžių būrys. Karo aviacija Aleksoto aerodromui pridengti išstatė 12 automatinių 20 mm „Oerlikon” pabūklų ir 16 priešlėktuvinių kulkosvaidžių. Kaunas pasišiaušė į dangų nukreiptais vamzdžiais, laukdamas puolimo iš oro. Bet nei vienas už priešlėktuvinę apsaugą atsakingas karininkas neturėjo jokių iliuzijų - viso to buvo per maža Kaunui apginti.

Tęsinys jau greitai…

Rodyk draugams